Joanna Zielińska

nauczycielka chemii

Gimnazjum w Małej Wsi

SCENARIUSZ LEKCJI

Temat: Podsumowanie wiadomości o solach.

Cele operacyjne:

Uczeń powinien wiedzieć i umieć:

 • Jakie jest nazewnictwo i budowa cząsteczek soli (B)

 • Pisać i odczytywać równania reakcji dysocjacji jonowej soli (C)

 • Pisać wzory sumaryczne soli na podstawie nazwy ( C )

 • Nazywać sole na podstawie wzoru sumarycznego (C)

 • Pisać równania reakcji otrzymywania soli trzema podstawowymi sposobami (C )

 • Rozumieć na czym polega proces elektrolizy soli (B )

 • Pisać równania reakcji zachodzących na elektrodach (C )

 • Pisać równania reakcji cząsteczkowo i jonowo (C )

 • Korzystać z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli oraz szeregu aktywności metali (C)

 • Przewidzieć przebieg reakcji soli z kwasem, zasadą lub inną solą (D)

 • Określić zastosowanie wybranych soli w życiu codziennym (C)

 • Umieć rozwiązywać chemografy (D)

  Metody:

 • praktyczna – ćwiczenia uczniowskie

 • problemowa

  Materiały dydaktyczne:

 • podręcznik ”Chemia dla gimnazjum, część 2”

 • wydrukowane instrukcje dla grup

 • karty z tematami zadań do wykonania

 • układ okresowy pierwiastków

 • tabela rozpuszczalności

  Przebieg lekcji:

  1. Część nawiązująca

  a) Sformułowanie tematu lekcji i określenie jej celów

  b) Wyjaśnienie uczniom jak będzie przebiegała ich praca na lekcji ( podział na grupy, wykonanie odpowiednich zadań, porównanie własnych odpowiedzi z poprawnymi odpowiedziami na tablicy, samoocena i określenie stanu swoich wiadomości i umiejętności)

  c) Rozdanie zadań do wykonania

  2. Część właściwa

  Każda z grup dostaje po dwa zadania w zależności od stopnia trudności.

  GRUPA I

  Zadanie 1

  Napisz równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian.

  Zadanie 2

  Przyporządkuj pojęciom oznaczonym cyframi ich znaczenie, oznaczone literami.

  1.elektroliza A. 2H+ + 2e- H20

  2. anion B. Jon obdarzony ładunkiem dodatnim

  3. katoda C. Elektroda ujemna

  4. reakcje na anodzie D. 2Cl + 2e- Cl20

  5. reakcje na katodzie E. Jon obdarzony ładunkiem ujemnym

  6. kation F. Całokształt procesów przebiegających pod

  7. anoda wpływem prądu stałego

  G. elektroda dodatnia

  1............. 2.......... 3........... 4............. 5............... 6.............. 7..............

  GRUPA 2

  Zadanie 1

  Napisz nazwy i wzory substancji oznaczonych literami A,B,C,D,E. Napisz równania reakcji oznaczone cyframi 1,2,3,4,5.

  Zadanie 2

  Rozwiąż logogryf i podaj hasło

  1. symbol żelaza

  2. elektroda ujemna

  3. całokształt procesów, które przebiegają na elektrodach pod wpływem prądu stałego

  4. sole kwasu azotowego

  5. rozpad związku chemicznego na jony pod wpływem cząsteczki wody

  6. bierze udział w reakcji zobojętniania

  7. symbol irydu

  krzyżówka

  Grupa 3

  Zadanie 1

  Wpisz w miejsce liter X,Y,Z,W wzory odpowiednich substancji

  O2 O2 H2O CaO

  a) S X Y Z W

  X =.................... Y =.................... Z = ................ W = ..............

  O2 H2O HNO3

  b) Na X Y Z

  X = ................... Y = .................... Z = .....................

  Zadanie 2

  Napisz cząsteczkowo, jonowo i jonowo w sposób skrócony reakcję otrzymywania węglanu srebra ( I ), stosując odpowiednią reakcję otrzymywania soli trudnorozpuszczalnej.

  Grupa 4

  Zadanie 1

  Napisz równania reakcji dysocjacji następujących soli:

  a. K2CO3

  b. FeCO3

  c. CuSO4

  d. K2SO3

  e. AgNO3

  Zadanie 2

  Uzupełnij tabelę:

  Lp.

  Nazwa soli Wzór sumaryczny soli Wzór strukturalny soli
  1 Siarczan (VI) magnezu
  2 AgNO3
  3 Azotan (V) glinu
  4 PbS
  5 NA-CL

  Grupa 5

  Zadanie 1

  Przyporządkuj nazwy soli oznaczone cyframi odpowiednim wzorom oznaczonym literami:

  1.chlorek glinu A.CaCO3

  2.azotan (V) sodu B. Ag2S

  3. węglan wapnia C. NaNO3

  4.siarczan (IV) magnezu D.Al2 (CO3)3

  5. siarczan (VI) żelaza (II) E. MgSO4

  6. siarczek srebra F. FeSO4

  7. fosforan (V) potasu G. NaNO2

  8. azotan (III) sodu H. K3PO4

  9. jodek ołowiu (II) I. PbJ2

  10. węglan glinu J. AlCl3

  1. .............2 ..............3..............4........... 5............

  6. ...............7. ............ 8..............9 ...........10 .............

  Zadanie 2

  Napisz 3 sposobami reakcję otrzymywania siarczanu (VI) magnezu w sposób cząsteczkowy.

  Napisz wzór strukturalny tej soli.

  3.Część podsumowująca

 • uczniowie sprawdzają poprawność rozwiązań

 • przedstawiciel każdej grupy informuje, które zadania wykonano bezbłędnie, a gdzie występowały trudności w rozwiązywaniu zadań

 • nauczyciel podsumowuje pracę w grupach i udziela wskazówek, które treści wymagają utrwalenia.