PLAN “AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA ” PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM. ANNY NAKWASKIEJ W MAŁEJ WSI.

Opracowany przez nauczycielkę biologii Małgorzatę Jóźwiak.

1.Cele:

- uświadamianie uczniom stanu zaśmiecenia najbliższego środowiska,

- zwrócenie uwagi na ilość odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych,

- zapoznanie ze sposobami właściwego postępowania z odpadami,

- zaangażowanie uczniów do sprzątania wyznaczonych terenów oraz przeprowadzenia akcji,

- włączenie do akcji społeczności lokalnej,

- kształtowanie właściwych zachowań oraz wrażliwości ekologicznej.

2. Opis działań.

Działania zaplanowano według następującego harmonogramu:

a) Nauczyciel organizuje szkolenie dla grupy chętnych uczniów, którzy przeprowadzą zajęcia ekologiczne na godzinach wychowawczych we wszystkich klasach .

Plan zajęć:

- poinformowanie klasy o przeprowadzanych zajęciach,

- zapoznanie z planem akcji,

- poproszenie młodzieży o wyjęcie zawartości plecaków,

- posegregowanie przedmiotów na trzy grupy w zależności od czasu kiedy przestaną być użyteczne,

- zliczenie rzeczy w poszczególnych grupach,

- wyciągnięcie wniosków,

- pogadanka na temat: co robimy ze śmieciami a jak należy postępować

- podsumowanie zajęć przez wychowawcę klasy nadzorującego zajęcia.

b) Ogłoszenie konkursu między klasowego na największą ilość zebranej makulatury i baterii.

c) Uczniowie poszczególnych klas wykonali plakaty o tematyce związanej z przeprowadzaną akcją na godzinie wychowawczej lub zajęciach techniki, plastyki.

Część prac została rozwieszona w pobliżu Urzędu Gminy, część na szkolnych korytarzach.

d) W dniu, w którym przeprowadzana była akcja uczniowie zostali podzieleni na grupy i zostały przydzielone im zadania:

- pierwsza grupa pojechała do lasu, gdzie pod kierunkiem leśniczego sprzątano las,

- druga grupa sprzątała zabytkowy park w Małej Wsi,

- trzecia grupa sprzątała niewielki lasek zaśmiecony przez mieszkańców pobliskich wsi,

- czwarta grupa sprzątała teren w pobliżu szkoły,

- grupa piąta zbierała makulaturę i baterie w wyznaczonych punktach Małej Wsi, gdzie wcześniej powieszono ogłoszenia o przeprowadzanej zbiórce. Zebrana makulatura została przewieziona do szkoły.

Akcja zakończyła się wspólnym ogniskiem, przygotowanym przez młodzież sprzątającą park. Prowiant otrzymaliśmy z Urzędu Gminy.

e) W sobotę kilkanaście osób z identyfikatorami: „ popieram recykling – sprzątam świat ” zbierało makulaturę w miejscach zamieszkania.

f) Rozstrzygnięcie przez powołaną komisję konkursu na największą ilość makulatury .

g) Sprzedaż makulatury.

h) Wycieczka klas III do zakładu zajmującego się segregacją odpadów.

Realizacja planu była możliwa dzięki współpracy ze wszystkimi nauczycielami pracującymi w naszej szkole.