OBCHODY DNIA SPORTU POD HASŁEM „EUROPO WITAJ NAM”

Opracowała Jadwiga Milewska
nauczycielka wychowania fizycznego

I. WSTĘP

CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 • Uświadomienie uczniom znaczenia aktywności fizycznej dla własnego organizmu.

 • Rozbudzenie zainteresowań różnymi formami spędzania czasu wolnego.

 • Poznanie i nabycie wiedzy o drużynach piłkarskich krajów Unii Europejskiej

 • Poznanie i nabycie wiedzy i umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w wybranych przez ucznia formach aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej.

 • Umożliwienie odkrywania predyspozycji organizatorskich i sędziowskich podczas rozgrywek sportowych.

  ZADANIA SZKOLY:

 • Popularyzacja sportu wśród młodzieży.

 • Popularyzacja wśród młodzieży informacji warunków krajach Unii, korzyści dla Polski z przystąpienia do UE.

 • Stworzenie warunków do kształtowania postaw i nawyków prozdrowotnych.

  MIEJSCE: Boiska szkolne przy Gimnazjum w Małej Wsi.

  TERMIN: 31 maja 2004r.

  CZAS TRWANIA IMPREZY: ok. 6 jednostek lekcyjnych.

  UCZESTNICY: uczniowie klas I-III i nauczyciele Gimnazjum w Małej Wsi.

  METODY I FORMY PRACY: zespołowa,

  ŚRODKI DYDAKTYCZNE: piłki nożne, siatkowe, koszykowe, lotki, woreczki, chorągiewki, krążki kolorowe, woreczki, piłki palantowe, rowery.

  NAGRODY: sponsorem nagród jest Dyrektor Szkoły.

  II TERMINARZ

   1. Opracowanie harmonogramu zawodów, wybór gier zespołowych i zabaw rekreacyjno-sportowych.

   2. Dostarczenie harmonogramu do kancelarii oraz wywieszenie w pokoju nauczycielskim.

   3. Przygotowanie plakatu (wykonany przez Międzyszkolny Klub Europejski), który informuje o godzinie rozpoczęcia, rodzaju zawodów i sposobie ich przeprowadzenia.

   4. Losowanie przez poszczególne klasy państw UE, które będzie reprezentowała klasa w trakcie trwania Dnia Sportu (odpowiedzialni: E. Maćkiewicz, A. Łęgowska).

   5. Przygotowanie strojów przez poszczególne klasy w barwach narodowych wylosowanego państwa.

   6. Przygotowanie dokumentacji oraz niezbędnego sprzętu.

   7. Ustalenie składu sędziowskiego(sędzia główny, sekretarz, sędziowie pomocniczy).

   8. Wyznaczenie młodzieży do pomocy.

   9. Przygotowanie dyplomów i nagród.

   10. Przygotowanie stoisk informacyjnych o poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

  III. SPOSÓB ORGANIZACJI ZAWODÓW

  A) Rozgrywki w piłkę nożną

   1. Każda klasa wystawia 8 osobową reprezentację do piłki nożnej dziewcząt i chłopców.

   2. Każda klasa reprezentuje wybrane państwo Unii Europejskiej, przygotowuje stroje symbolizujące barwy narodowe wybranego kraju.

   3. Mecze rozgrywane będą na trzech boiskach.

   4. Rozgrywki odbywać się będą w czterech grupach (za losowanie do grup odpowiada p. P. Kozicki)

   5. Kapitanowi drużyn losują miejsca w tabelach.

   6. Z każdej grupy do dalszych rozgrywek awansuje najlepsza drużyna.

   7. Ustala się czas trwania meczu 1x15 minut dla chłopców i 1 x12 minut dla dziewcząt.

   8. Wyniki zapisywane są w tabelach (wygrany mecz 3 pkt. remis 1 pkt. mecz przegrany 0 pkt.)

   9. Po zakończeniu rozgrywek podlicza się punkty i wyłania finalistów.

  B) Konkurencje rekreacyjno – sportowe.

  1. W części rekreacyjnej ma prawo wziąć udział każdy uczeń szkoły.

  2. Zawody rekreacyjno-sportowe obejmować będą:

 • Rzut piłką do kosza ( każdy ma prawo wykonać 10 rzutów z miejsca).
 • Rzut woreczkiem do wiaderka ( 5 woreczków, odległość 4 m.).
 • Rzut krążkami do celu ( rzuty za 20 pkt , 15 , 10 pkt , 5 pkt. ).
 • Rzut lotką do celu.
 • Mini kręgle piłeczką palantową.
 • Odbicia piłki siatkowej sposobem dolnym.
 • Bieg w workach na dystansie 20 metrów na czas.
 • Slalom rowerowy na czas.

  3. Wyniki zapisywane są w protokołach, przy takiej samej liczbie punktów prowadzone są dogrywki o wyłonienie najlepszych sześciu osób.

  4. Po zakończeniu konkurencji protokoły oddawane są do opiekunów.

  5. Opiekunowie odnoszą protokoły do sekretariatu zawodów, który będzie się mieścił w sali nr. 5.

  6. Sekretariat zawodów odpowiada za wypisanie dyplomów i przygotowanie nagród.

  Plan dnia:

  - rozpoczęcie zawodów godz. 9.00 – 9.15 (zbiórka uczniów na boisku szkolnym ,wysłuchanie hymnu UE, przemarsz poszczególnych reprezentacji w przygotowanych strojach, wystąpienie dyrektora szkoły, omówienie zasad rywalizacji),

  - rozgrywki w piłkę nożną i konkurencje rekreacyjne 9.15 – 13.30

  - podsumowanie rozgrywek i wręczenie nagród 13.30- 13.45 Uprzejmie prosi się o pomoc w zorganizowaniu zawodów następujące osoby:

 • p. Piotr Kozicki – sędzia w piłce nożnej chłopców
 • p. Ryszard Witkowski – sędzia w piłce nożnej chłopców
 • p. Sławomir Kurdulasiński z Rady Rodziców – sędzia w piłce nożnej dziewcząt
 • p. Małgorzata Jóźwiak , p. Elżbieta Śmigielska, p. Joanna Zielińska, p. Beata Marczak, p. Edyta Maćkiewicz , Małgorzata Kacperska, p. Agnieszka Wiśniewski, Agnieszka Łęgowska, Izabela Jeznach – sędziowie konkurencji rekreacyjnych.
 • P. Izabela Gorzycka - opiekun sekretariatu zawodów.
 • P. Anna Kozicka – opieka nad nagłośnieniem.

  Sędzią głównym imprezy jest p. Jadwiga Milewska

  Tabela rozgrywek w piłkę nożną
  ANKIETA EWALUACYJNA
  LISTA ZAWODNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ROZGRYWKACH W PIŁKĘ NOŻNĄ