Konspekt lekcji biologii w klasie drugiej gimnazjum
Nauczyciel prowadzący : Agnieszka Wiśniewska

Temat : Na czym polega istota procesu oddychania ?

Cele:

- poznanie mechanizmu wymiany gazowej zewnętrznej i wewnętrznej:

- usystematyzowanie wiadomości dotyczących oddychania komórkowego;

- umiejętność właściwej interpretacji rysunków schematycznych przedstawiających:

a. skład powietrza wdychanego i wydychanego

b. wymianę gazową zewnętrzną

c. wymianę gazową wewnętrzną

Metody pracy: pogadanka, wykład ilustrowany prezentacją multimedialną

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, plansza budowy układu oddechowego.

Przebieg lekcji:

I. Faza wstępna

1. Sprawy organizacyjno porządkowe.

2. Przypomnienie wiadomości o budowie i funkcji układu oddechowego

- pogadanka z wykorzystaniem planszy budowy.

3. Wprowadzenie do tematu bieżącej lekcji.

II) Faza główna

Analiza wykresu

1) Analiza wykresu składu powietrza wdychanego i wydychanego.

Uczniowie odpowiadają na pytanie:

- Jak zmienia się skład powietrza wdychanego i wydychanego?

Na podstawie analizy wykresu formułują wniosek.

2) Omówienie przez nauczyciela (z wykorzystaniem schematów przedstawionych na projektorze multimedialnym) - na czym polega istota oddychania komórkowego?

Lp.

Zagadnienia Forma realizacji
1 Wymiana gazowa zewnętrzna Objaśnienie mechanizmu na podstawie schematu
2 Wymiana gazowa wewnętrzna Objaśnienie mechanizmu na podstawie schematu
3 Oddychanie komórkowe Przypomnienie reakcji utleniania substancji organicznych z klasy I gimnazjum.
Analiza przebiegu procesu zachodzącego w mitochondrium( zwrócenie uwagi na substraty i produkty tej przemiany)

III) Faza podsumowująca

1) Formułowanie spostrzeżeń i wniosków oraz zapisanie ich do zeszytu.

2) Utrwalenie wiadomości dotyczących istoty procesu oddychania.