Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego

Opracowała: Beata Marczak

Temat: Unia Europejska.

Cele :

 • poznanie celów jakie stawia przed sobą Unia Europejska
 • umiejętność określenia jakie problemy stają przed państwami Unii Europejskiej w związku ze zjednoczeniem
 • poznawanie zasad pracy w Internecie
 • nabywanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wyszukiwania informacji z różnych źródeł oraz posługiwanie się technologią informacyjną
 • umiejętność korzystania z gotowych programów multimedialnych, usług komputerowych, komunikowania się i nawiązywania kontaktu z innymi placówkami w Polsce i za granicą

  Metody: elementy wykładu, dyskusja dydaktyczna (burza mózgów), prezentacja, ćwiczenia praktyczne.

  Środki dydaktyczne: komputery z dostępem do Internetu, oprogramowanie (Program NetMeeting do nauczania na odległość), mapa polityczna Europy.

  Przebieg lekcji:

  Wprowadzenie

  1. Wskazanie na mapie politycznej Europy państw, które podpisały traktat z Maastricht. Przedstawienie zasadniczych założeń programu integracji europejskiej i korzyści, jakie niesie ich realizacja. Zwracanie uwagi na obawy, jakie budzi kwestia suwerenności poszczególnych państw członkowskich.

  Rozwinięcie

  2. Uczniowie korzystając z Internetu oraz dostępnych prezentacji multimedialnych wyszukują podstawowe informacje o państwach należących do Unii Europejskiej.

  Korzystając z Wideokonferencji, które służą do wzajemnego komunikowania się dwóch lub większej liczby użytkowników przy wykorzystaniu sieci komputerowej i odpowiedniego oprogramowania (program NetMeeting) wymieniają się informacją i wspólnie starają się odpowiedzieć na pytania:

  • Jak wygląda pozycja Polski na tle innych krajów starających się o członkostwo w UE ?

  • Który z krajów osiąga najwyższy dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca ?

  • W którym dochód wzrasta najszybciej?

  3. Dzielimy klasę na dwie grupy - jedna stara się zebrać jak najwięcej argumentów na rzecz wejścia do UE, a druga argumenty przeciwne. Grupy tworzą prezentację multimedialną, w której przedstawiają swoje argumenty. Następnie za pomocą programu NetMeeting, który daje możliwość udostępniania dowolnej aplikacji, działającej na komputerze źródłowym przeglądają swoje prezentacje. Na stanowisku lub wielu stanowiskach współpracujących ukazuje się wtedy takie samo okno z elementami i obiektami z aplikacji źródłowej. Istnieje więc możliwość współpracy w aplikacji, gdy inny użytkownik ma możliwość modyfikowania danych w udostępnionej aplikacji, np. tekstu lub danych liczbowych czy rysunku.

  4. Zakończenie

  Wykonanie rysunków (plakatów) o Unii Europejskiej w dowolnym edytorze graficznym.