Propozycja rozkładu materiału nauczania geografii w gimnazjum (dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim).

opracował: Ryszard Witkowski

nauczyciel geografii

KLASA I

Lp.

Tytuł działu.Temat lekcji.
Zakres tresci.
Liczba godz.
I. Wiadomości z geografii ogólnej. 5
1. Widnokrąg i wyznaczanie kierunków. Pojęcie widnokręgu, skróty nazw kierunków, wyznaczanie kierunków za pomocą kompasu 1
2. Kompas- kierunki główne i pośrednie. Budowa kompasu; wyznaczanie kierunku północnego za pomocą kompasu. 1
3. Opis mapy. Kierunki główne i pośrednie na mapie. Legenda mapy. 1
4. Skala na mapie i jej odczytywanie. Podziałki na mapie- liczbowe, liniowe, mianowane i ich odczytywanie. 1
5. Obliczanie odległości w terenie na podstawie skali mapy. Obliczanie rzeczywistych odległości na podstawie skali mapy. 1
II. Europa. 8
6. Linia brzegowa Europy. Wybrzeża płaskie i klifowe, zatoki, cieśniny, wyspy i półwyspy. 1
7. Ukształtowanie powierzchni Europy. Rozmieszczenie głównych krain geograficznych na mapie Europy. 1
8. Rzeki i jeziora Europy. Pojęcia: rzeka główna, dopływ; rodzaje ujść. Największe rzeki i jeziora w Europie. 1
9. Wybrane państwa Europy i ich stolice. Przegląd państw na mapie politycznej Europy. Państwa sąsiadujące z Polską i ich stolice. 1
10. Podział regionalny Europy. Podział na kraje Europy: Wschodniej, Środkowo- Wschodniej, Północnej, Zachodniej, Południowej i kraje alpejskie. 1
11. Organizacje państw europejskich. Unia Europejska, Grupa Wyszehradzka, CEFTA- ich zadania. 1
12. Powtórzenie wiadomości o Europie. 1
13. Sprawdzian wiadomości. 1
III. Polska i jej sąsiedzi. 17
14. Położenie Polski w Europie. Położenie geograficzne i polityczne. Granice i obszar Polski. 3
15. Niemcy- zachodni sąsiad Polski. Położenie, stolica, główne rzeki. Bogactwa i przemysł, największe okręgi przemysłowe, porty. Atrakcje turystyczne Saksonii i Bawarii, ośrodki sportowe Alp Bawarskich. 3
16. Czechy- południowo- zachodni sąsiad Polski. Położenie, krajobraz, stolica i jej zabytki. Wybrane bogactwa i okręgi przemysłowe Czech. Problem zanieczyszczenia środowiska. Regiony turystyczne, sportowe i uzdrowiskowe. 2
17. Słowacja- kraj położony w Karpatach. Położenie i krajobraz, stolica, sporty zimowe i turystyka. Parki narodowe. 1
18. Ukraina- kraj urodzajnej ziemi. Położenie, krajobraz i przemysł- okręgi przemysłowe. Zanieczyszczenie środowiska: Czarnobyl. Rolnictwo- gleby i uprawy. Mniejszość polska na Ukrainie. 2
19. Białoruś- kraj bagien, lasów i pól. Położenie, stolica i krajobraz. Skażenie środowiska po katastrofie Czarnobylu. Związki Białorusi z Polską. 1
20. Litwa- kraj nad Niemnem. Położenie i krajobraz, rolnictwo i przemysł spożywczy. Wilno i jego zabytki. Związki Litwy z Polską. 1
21. Rosja- największe państwo świata. Położenie, stolica i jej zabytki, Sankt Petersburg- historia i zabytki. Strefy klimatyczno- roślinne. Zależność życia ludzi od czynników przyrodniczych. Wybrane okręgi przemysłowe, bogactwa Syberii. 3
22. Powtórzenie wiadomości o krajach sąsiadujących z Polską. 1

Klasa II

Lp.

Tytuł działu.Temat lekcji.
Zakres treści.
Liczba godz.
I. Kraje Europy Północnej. 5
1. Bałtyk-północna granica Polski. Położenie i obszar. Państwa i porty w zlewisku Morza Bałtyckiego. Ochrona wód Bałtyku. 3
2. Środowisko geograficzne i historyczne krajów skandynawskich. Bogactwo wód i lasów, fiordy w Norwegii, Laponia, sporty zimowe. 2
II. Kraje Europy Zachodniej. 5
3. Wielka Brytania- kraj wyspiarski. Wyspiarskie położenie, krainy geograficzno- historyczne. Stolica i jej atrakcje turystyczne, klimat. 1
4. Poznajemy Francję. Położenie, stolica i jej zabytki, regiony i miasta o znaczeniu turystycznym. Przemysł i rolnictwo. 2
5. Belgia- siedziba władz Unii Europejskiej. Położenie, stolica. Bruksela siedzibą Unii Europejskiej i NATO. 1
6. Holandia- kraj polderów. Kraje Beneluksu. Poldery. 1
III. Kraje alpejskie.3
7. Alpy- najwyższe góry Europy. Położenie, wysokość, krajobraz, lodowce, środowisko przyrodnicze. 1
8. Szwajcaria kraj położny w górach. Krajobraz, miasta i regiony o znaczeniu turystycznym, rolnictwo, przemysł, banki, neutralność kraju. 1
9. Austria- kraj zabytków, turystyki i muzyki. Położenie, europejskie szlaki komunikacyjne, atrakcje turystyczne i kulturalne Wiednia. 1
IV. Kraje Naddunajskie. 3
10. Dunaj- najdłuższa rzeka środkowej Europy. Znaczenie Dunaju. Delta Dunaju. 1
11. W kraju Węgrów. Położenie, stolica- zabytki, rolnictwo. 1
12. Bułgaria i Rumunia- kraje nad Morzem Czarnym. Położenie, stolice, ukształtowanie powierzchni. Wybrane ośrodki turystyczne. 1
V. Kraje Europy Południowej. 4
13. Na południu Europy. Morze Śródziemne- położenie. Klimat i roślinność krajów śródziemnomorskich. Wulkany i trzęsienia ziemi. 3
14. Włochy- kraj turystyki. Położenie, stolica, krajobraz, miasta o znaczeniu turystycznym. 1
15. Powtórzenie wiadomości o krajach europejskich. 1
VI. Ziemia- nasza planeta. 11
16. Ciała niebieskie. Planety Układu Słonecznego- nazwy. Gwiazdy. 1
17. Ziemia we wszechświecie. Ziemia jako część wszechświata. Kształt i rozmiary Ziemi. Globus- model Ziemi. 3
18. Kontynenty i oceany na mapie świata. Wielkie podróże geograficzne- wyprawa F. Magellana, K. Kolumba. 1
19. Siatka geograficzna i kartograficzna. Południki i równoleżniki, równik, bieguny. 1
20. Mikołaj Kopernik i jego odkrycie. Życiorys M. Kopernika; jego największe dzieło. 1
21. Ruch wirowy Ziemi. Opis ruchu wirowego Ziemi i jego następstw. 1
22. Ruch obiegowy Ziemi. Opis ruchu obiegowego dookoła Słońca. Astronomiczne pory roku. 1
23. Strefy oświetlenia Ziemi. Rozmieszczenie i charakterystyka stref oświetlenia Ziemi. Zwrotniki i koła podbiegunowe. 1
24. Powtórzenie wiadomości o położeniu Ziemi we Wszechświecie. 1
25. Sprawdzian wiadomości. 1

Klasa III

Przegląd kontynentów na mapie świata. Polska.

Lp.

Tytuł działu.Temat lekcji.
Zakres treści.
Liczba godz.
I. Azja. 7
1. Azja- największy kontynent świata. Położenie, linia brzegowa i ukształtowanie powierzchni Azji. 1
2. Himalaje- najwyższe góry na świecie. Krajobraz wysokogórski, piętra klimatyczno - roślinne, wyprawy w Himalaje. 1
3. Przegląd państw Azji. Państwa Azji i ich stolice. 1
4. Chiny – najludniejsze państwo świata. Położenie, ukształtowanie powierzchni, ludność Chin. Chińskie wynalazki, rolnictwo. 2
5. Japonia- kraj klęsk żywiołowych. Położenie na wyspach wulkanicznych, trzęsienia ziemi, klimat, rolnictwo i przemysł. Sposoby dostosowania się do warunków przyrodniczych. 2
II. Afryka. 5
6. Mapa Afryki. Położenie, linia brzegowa, ukształtowanie powierzchni, wyspy i półwyspy Afryki. 1
7. Strefy roślinne Afryki. Las równikowy, sawanna, pustynie (Sahara). 1
8. Ludność Afryki. Gęstość zaludnienia, zróżnicowanie etniczne i religijne ludności Afryki. 1
9. Nad Nilem. Znaczenie Nilu dla życia i gospodarki Egiptu. 1
10. Przegląd państw Afryki. Charakterystyka wybranych państw np. Nigerii i R.P.A. 1
11. Powtórzenie wiadomości o Azji i Afryce. 1
III. Australia. 3
12. Australia – najmniejszy kontynent na Ziemi. Położenie i ważniejsze cech Australii. Osobliwości fauny i flory Australii. 2
13. Ludność i gospodarka Australii. Rozmieszczenie ludności, Aborygeni, poziom gospodarki, farmy australijskie. 1
IV. Ameryka Północna i Środkowa. 3
14. Mapa Ameryki Północnej i Środkowej. Położenie, rozmieszczenie krain geograficznych, Kordyliery, prerie. 1
15. Kuba – największa wyspa Ameryki Środ. Środowisko i gospodarka Kuby. 1
16. Stany Zjednoczone- potęga gospodarcza świata. Bogactwa, przemysł i rolnictwo Stanów Zjednoczonych. Wielkie miasta amerykańskie. 1
V. Ameryka Południowa. 4
17. Mapa Ameryki Południowej. Położenie, linia brzegowa, rozmieszczenie krain geograficznych Ameryki Południowej. Lasy równikowe Amazonii. 1
18. Plantacje kawy w Brazylii. Monokulturowe uprawy plantacyjne, zbiór, suszenie, transport kawy. Latyfundia. 1
19. Przegląd państw Ameryki Południowej. Państwa Ameryki Południowej i ich stolice. 1
20. Powtórzenie wiadomości o wybranych krajach Ameryki Północnej i Południowej. 1
VI. Krajobraz polarny. 2
21. Antarktyda- najzimniejszy kontynent świata. Położenie, klimat, zwierzęta Antarktydy. Badania Antarktydy i udział w nich Polaków. 1
22. W Arktyce. Życie Eskimosów kolonii duńskiej na Grenlandii. Współczesna Grenlandia. 1
VII. Polska- moja ojczyzna. 13
23. Poznajemy mapę fizyczną Polski. Przegląd nizin, wyżyn i gór na mapie Polski. 1
24. Bogactwa mineralne Polski. Rozmieszczenie bogactw energetycznych, chemicznych, złóż rud metali oraz surowców skalnych w Polsce. 1
25. Przemysł Polski. Główne sekcje i działy przemysłu w Polsce: górnictwo, przemysł przetwórczy, zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę. 1
26. Rolnictwo Polski. Wybrane uprawy i hodowla Polsce. 1
27. Polski przemysł i rolnictwo na tle krajów Europy. Miejsce Polski w Europie i świecie w różnych dziedzinach gospodarki. 1
28. Ludność Polski. Rozmieszczenie ludności uwarunkowane czynnikami przyrodniczymi i pozaprzyrodniczymi; gęstość zaludnienia. 1
29. Ochrona przyrody w Polsce. Przykłady wpływu człowieka na środowisko w przyrodnicze w Polsce. 1
30. Komunikacja w Polsce. Charakterystyka sieci transportu lądowego, powietrznego i wodnego. 1
31. Łączność w Polsce. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz internet. 1
32. Handel zagraniczny Polski. Obroty towarowe, usługi transportowe, patenty i licencje, usługi bankowe, współpraca naukowo- techniczna, eksport i import. 1
33. Turystyka w Polsce. Polskie biura podróży i ich oferty turystyczne, korzystanie z biur podróży. 1
34. Problemy integracji z Unią Europejską. Argumenty za i przeciw wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 1
35. Powtórzenie wiadomości o Polsce. 1